P.W. ”Mlexer” Sp. J.
21-100 Lubartów
ul. Nowodworska 6
tel./fax: +48 (081) 855 11 18
e-mail: mlexer@mlexer.pl